Behandeling

Mediatietherapie

Verstandelijk beperkte plegers van seksueel misbruik kunnen behandeld worden bij Praktijk Oogpunt. Wanneer gebleken is vanuit diagnostisch onderzoek dat een cliënt met seksueel grensoverschrijdend gedrag onvoldoende baat heeft bij individuele behandeling, kan mediatietherapie worden overwogen. Dit is het geval wanneer een cliënt onvoldoende mogelijkheden heeft om zijn impulsen zelf te leren reguleren en/of onvoldoende in staat is om het geleerde in therapie te generaliseren naar het dagelijkse leven.
Dit kan door beperkte cognitieve vermogens, een laag niveau van sociaal-emotioneel functioneren en/of bijkomende problematiek (bv. autisme).
Mediatietherapie kan overigens ook worden gegeven als aanvulling op individuele behandeling, wanneer wordt verwacht dat dit de effecten van individuele behandeling versterkt.  

Mediatietherapie is een vorm van gedragstherapeutische behandeling en wordt aangeboden aan opvoeders en/of begeleiders in 3 dagdelen. Binnen deze vorm van behandeling wordt samen met het team van begeleiders en de gedragsdeskundige het probleemgedrag van de cliënt in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar zowel uitlokkende als instandhoudende factoren. Op basis hiervan wordt een functie analyse gemaakt, welke als uitgangspunt dient voor de verdere behandeling die door het team zal worden gegeven aan de cliënt.
Wanneer meer zicht is op factoren die het probleemgedrag uitlokken en/of bekrachtigen, is het mogelijk om het gedrag vanuit de directe omgeving van de cliënt te beïnvloeden.

 

Kortdurende individuele plegerbehandeling

Individuele plegerbehandeling kan worden geboden wanneer de beeldvorming rondom een cliënt helder is en een inschatting is gemaakt van het recidive-risico.
Praktijk Oogpunt biedt alleen kortdurende individuele plegerbehandeling na diagnostisch onderzoek. Deze individuele therapie dient voornamelijk ter ondersteuning van het team en de omgeving bij het terugdringen van het recidive-risico. Naast terugvalpreventie, kunnen ook andere doelen aan de behandeling worden gesteld die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt.

Gedurende het behandeltraject zal de therapeut nauw contact onderhouden met de omgeving van de cliënt en hen actief inzetten bij voor het behalen van de gestelde behandeldoelen.

 

Invididuele therapie na seksueel trauma

Seksueel misbruik is een ingrijpende gebeurtenis, die vraagt om adequate opvang en ondersteuning van het (vermoedelijke) slachtoffer. Soms is naast goede opvang en begeleiding ook therapeutische behandeling geïndiceerd, bijvoorbeeld wanneer sprake is van posttraumatische klachten die het functioneren van een cliënt nadeling beïnvloeden en/of waardoor de ontwikkeling (ernstig) dreigt te stagneren.

Praktijk Oogpunt biedt kortdurende individuele therapie na seksueel trauma, via cognitieve gedragstherapie en/of EMDR.