Publicatie kwaliteitsstatuut GGZ - Praktijk Oogpunt

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: Marije Schuitemaker

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Praktijk Oogpunt

Naam regiebehandelaar: Marije Schuitemaker E-mailadres: mschuitemaker@praktijkoogpunt.nl KvK nummer: 55079814
Website: www.praktijkoogpunt.nl BIG-registraties: 1906449525

Overige kwalificaties: NVO basispedagoog; VGCT lidmaatschap; EMDR therapeut Basisopleiding: Pedagogische wetenschappen
AGB-code praktijk: 94059374
AGB-code persoonlijk: 94011780

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
Praktijk Oogpunt is gespecialiseerd in hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk. Wij richten ons met name op hulpvragen die betrekking hebben op seksualiteit en seksueel misbruik. U kunt bij ons terecht met vragen op het gebied van diagnostiek, behandeling, scholing/training en advies.

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en

BIGregistraties van regiebehandelaren):
Marije Schuitemaker; BIG-nummer 19064495925 Iris Achterberg; BIG-nummer 79066836225 Marianne Heestermans; BIG-nummer 69049760025

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
GGZ instellingen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Daar waar zorgverlening (consultatie, diagnostiek en/of behandeling) vanuit onze praktijk wordt ingezet ten behoeve van een client, vindt altijd overleg en afstemming plaats met de verantwoordelijk (regie-)behandelaar (GZ-psycholoog en/of AVG) van de GGZ/VB instelling waar de client verblijft en/of ambulante ondersteuning van ontvangt. Wanneer er geen GGZ /VB instelling aan de client is verbonden en/of er vanuit deze instelling geen arts, psychiater of GZ-psycholoog is betrokken bij de zorg rondom een client, vindt afstemming en overleg plaats met de huisarts van desbetreffende client.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Clienten kunnen voor crisis terecht bij de GGZ-instelling waar zij verblijven of (indien de client zelfstandig woont) terecht bij de huisartsenpraktijk, de huisartsenpost en/of ggz-crisisdienst.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: wij landelijk werken voor een heterogene doelgroep; per client lopen afspraken die worden gemaakt zeer uiteen

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Nee, ik heb geen contracten met zorgverzekeraars

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden
Ik upload het document/de documenten met de behandeltarieven, no-show voorwaarden en no- show tarief op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

De beroepscode van mijn beroepsvereniging Link naar website: www.nvo.nl

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Als GZ-psycholoog dien ik mij te houden aan De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en als orthopedagoog aan de beroepscode van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO). De beroepscode en het reglement klachtbehandeling is in te zien via www.nvo.nl

Link naar website: www.nvo.nl

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Inspectie voor de gezondheidszorg (zij houdt toezicht op de Wkkgz; Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)

De geschillenregeling is hier te vinden Link naar website: www.igz.nl

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Iris Achterberg (GZ-psycholoog)

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkoogpunt.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Clienten kunnen telefonisch of via de mail bij onze praktijk worden aangemeld. Een van onze behandelaren neemt binnen een week contact op om de aanmelding te bespreken. Indien Praktijk Oogpunt een passend aanbod heeft op de zorgvraag van de client, wordt een intake gepland en afspraken gemaakt over toestemming, informatieverstrekking, intake en communicatie met/over de client.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Marije Schuitemaker, Iris Achterberg en/of Marianne Heestermans

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Marije Schuitemaker, Iris Achterberg en/of Marianne Heestermans

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Marije Schuitemaker, Iris Achterberg en/of Marianne Heestermans

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9406 gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz: Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:  Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Praktijk Oogpunt richt zich op hulpvragen die betrekking hebben op seksualiteit en seksueel misbruik. De psycho-seksuele ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking is kwetsbaar en vraagt veel ondersteuning van de omgeving om deze goed te laten verlopen. De omgeving van de client wordt daarom zoveel als mogelijk betrokken en geinformeerd, tijdens elke fase van het hulpverleningsproces; de intake, de diagnostiek- en de behandelfase. De aanmelder, de client en dienst naasten worden (met toestemming van de client) schriftelijk geinformeerd over de diagnostiek en het daaruit voortvloeiend advies middels een uitgebreid onderzoeksrapport. Voor elke behandeling geldt dat een behandelplan wordt opgesteld en besproken met de client en met voor hem/haar belangrijke betrokkenen. Tijdens de behandeling vindt regelmatig afstemming plaats met de omgeving, teneinde een goede transfer van het geleerde in therapie naar de dagelijkse leefsituatie mogelijk te maken. Aan het einde van de behandeling volgt een eindverslag, waarin zowel het verloop als het effect van de behandeling wordt beschreven.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling binnen onze praktijk wordt gemonitord door frequente afstemming met verzorgers en/of hulpverleners van de GGZ instelling waar de client verblijft en/of ambulante ondersteuning van krijgt. Afstemming gebeurt zowel schriftelijk (via de mail en/of in voortgangsverslagen) als mondeling (via de mail en/of tijdens evaluatiebesprekingen). Effecten van de behandeling worden bepaald via afname van klachten- en/of gedragsvragenlijsten voorafgaande, tijdens en na de behandeling.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM- gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG): nvt

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Over de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling is tenminste maandelijks contact; gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep en diens afhankelijk van zijn/haar omgeving vaak zelfs wekelijks.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Of een client en de voor hem/haar belangrijke betrokkenen tevreden zijn, wordt mondeling getoetst in elke fase van de behandeling. Client tevredenheid wordt daarnaast gemeten via een daartoe ontwikkeld vragenformulier.

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Marije Schuitemaker Plaats: 's-Heerenberg Datum: 15-11-2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja