Scholing en training

Cursus diagnostiek bij (vermoedelijke) plegers en slachtoffers van seksueel misbruik; seksueel misbruik van en door mensen met een verstandelijke beperking.

De cursus diagnostiek bij (vermoedelijke) plegers en slachtoffers van seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking is een 6-daagse cursus. Deze cursus is bedoeld voor pedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Doel van de cursus is het volgens het hypothesetoetsend model leren vaststellen van een seksueel trauma op grond van indirecte signalen bij vermoedelijke slachtoffers, het leren bevragen van traumatische verschijnselen bij slachtoffers van seksueel misbruik en het leren onderzoeken van achtergronden van plegergedrag bij mensen met een verstandelijke beperking.

Leerdoelen 

 • leren herkennen van signalen van seksueel misbruik
 • leren over traumatheorieën bij mensen met een verstandelijke beperking
 • leren werken volgens het hypothese toetsend model (volgens NIP en NVO code)
 • leren werken met differentiaaldiagnosen
 • leren welke onderzoeksmiddelen bij vermoedelijke slachtoffers ingezet kunnen worden
 • leren eigen maken van de juiste (en controle vergrotende) gesprekstechnieken bij (vermoedelijke) slachtoffers van seksueel misbruik
 • leren hoe om te gaan met een spontane onthulling
 • leren hoe trauma te bevragen bij slachtoffers van seksueel misbruik
 • leren over theorieën bij verstandelijk beperkte plegers van seksueel misbruik
 • seksueel plegergedrag leren herkennen
 • leren werken met verschillende hypothesen over plegergedrag
 • leren welke onderzoeksmiddelen bij (vermoedelijke) plegers van seksueel misbruik ingezet kunnen worden
 • leren hoe een diagnostisch interview te voeren met plegers van seksueel misbruik
 • leren indiceren voor behandeling
 • zelfstandig een volledig onderzoek leren doen (van hypothesevorming tot en met verslaglegging) 

De cursus is ontwikkeld door drs. Marianne Heestermans (orthopedagoog / GZ-psycholoog) en prof. dr. Petri Embregts bij Dichterbij, door Kennis@ op effectiviteit onderzocht.  
Sinds 2015 bieden wij deze cursus aan in samenwerking met Rino Zuid (zie ook ' nieuws'). Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen wij u dan ook graag naar de website van de RINO Zuid.

 

Training taxatiegesprekken

De training taxatiegesprekken is bedoeld voor pedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor verstandelijk beperkten en/of in de jeugdhulpverlening. Een taxatiegesprek wordt, na een melding in de organisatie, gevoerd door een onafhankelijke pedagoog of psycholoog, met een vermoedelijk slachtoffer van seksueel misbruik. 

Vermoedens van seksueel misbruik kunnen op verschillende manieren naar voren komen (Zie VGN notitie: "sturen op misbruik" 2011). Vaak zijn spontane onthullingen (disclosures) van verstandelijk beperkte mensen vaag, maar wel zorgwekkend. Het taxatiegesprek wordt dan ook alleen gevoerd als een spontane onthulling over vermoedelijk misbruik van een cliënt verhelderd moet worden. Als een cliënt een heldere spontane onthulling doet, is een taxatiegesprek overbodig. Bij vermoedens van seksueel misbruik is een taxatiegesprek een hulpmiddel om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Taxatiegesprekken zijn diagnostische gesprekken en anticiperen op een eventueel verhoor bij politie. Dit betekent dat er volgens een vast scenariomodel met de cliënt gesproken zal worden, waardoor de kans op suggestie en beïnvloeding zo klein mogelijk wordt. Op grond van het taxatiegesprek zal het multidisciplinaire team een besluit kunnen nemen om al dan niet tot waarheidsvinding bij de politie over te gaan. Het taxatiegesprek is niet bedoeld om vast te stellen of het misbruik ook echt heeft plaatsgevonden. Dat is de taak van politie en justitie.

De training taxatiegesprekken bestaat uit een online gedeelte dat u vooraf dient voor te bereiden en 2 face-to-face bijeenkomsten van 6 uur. In de online training wordt de theorie van het scenariomodel taxatiegesprekken toegelicht, met ondersteuning van relevante literatuur en (instructie)video. Er wordt geoefend volgens het scenariomodel en met de juiste gesprekstechnieken. Op de eerste face-to-face bijeenkomst wordt voornamelijk geoefend. Alle cursisten voeren meerdere taxatiegesprekken aan de hand van casuistiek, ingebracht door de trainers. Er is daarnaast volop gelegenheid tot vragen stellen en inbrengen van eigen casuistiek. 
De tweede face-to-face dag is een terugkomdag en ongeveer een half jaar later plaats. Op de terugkomdag brengen de cursisten eigen materiaal in ter bespreking.

De cursus is ontwikkeld door drs. Marianne Heestermans (orthopedagoog / GZ-psycholoog) en prof. dr. Petri Embregts bij Dichterbij, door Kennisn@ op effectiviteit onderzocht. 
Sinds 2015 bieden wij deze cursus aan in samenwerking met Rino Zuid (zie ook ' nieuws'). Voor meer informatie en inschrijvingen verwijzen wij u dan ook graag naar de website van de RINO Zuid.

Herhaling training taxatiegesprekken

Het gemeenschappelijk kwaliteitskader van justitie, politie en hulpverlening schrijft terugkombijeenkomsten voor gedragsdeskundigen die opgeleid zijn tot taxateur voor. Deze terugkombijeenkomsten zijn bedoeld om de kennis, praktijkervaring middels toetsing van eigen ingebrachte casuïstiek en daarmee de kwaliteit van de taxatiegesprekken in de praktijk te waarborgen.
De module Herhaling Taxatiegesprekken bestaat uit een online gedeelte van 3 uur, dat u vooraf dient voor te bereiden en een face-to-face bijeenkomst van 6 uur.
Deelnemers hebben aantoonbaar de module 'Taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik' gevolgd en zijn aantoonbaar werkzaam in een setting van waaruit ze casuïstiek kunnen inbrengen.
Accreditatie wordt aangevraagd bij NVO/NIPK&J en SKJ.